Adatvédelmi Tájékoztató

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató a GLL Projekt Kft. (továbbiakban: Adatkezelő), mint adatkezelő által üzemeltett https://nyirhir.com weboldalon (továbbiakban: Weboldal), az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint a Felhasználók jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről szóló tájékoztatást tartalmazza.

 

1.     Az adatkezelő adatai, elérhetősége:

Név:  GLL Projekt  Kft.

Székhely: 4300 Nyírbátor, Báthori utca 1.

Levelezési cím: 4300 Nyírbátor, Báthori utca 1.

Cégjegyzékszám: 15-09-081802

Adószám: 24925282-2-15

Közösségi adószám: HU24925282

E- mail cím: info[kukac]nyirhir.com

Telefonszám: +36 20 669 5047

 

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-80059/2014., NAIH-80060/2014.,  NAIH-80061/2014., NAIH-80062/2014.,  NAIH-80063/2014.

 

2.     Az Adatvédelmi Tájékoztatóban használt alapfogalmak

Érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet - jelen esetben az Adatkezelő -, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

 

3.     A tájékoztató hatálya és módosítása

Jelen Adatvédelmi tájékoztató hatálya az Adatkezelő https://nyirhir.com címen elérhető weboldalához kapcsolódó adatkezeléseire, valamint a weboldalon keresztül történő  vásárlásokkal kapcsolatos adatkezeléseire terjed ki.

A Tájékoztató egyoldalú módosításának jogát az Adatkezelő fenntartja. Az Adatkezelő a módosításról a Felhasználót előzetesen értesíti. Az Adatkezelő a módosított tájékoztatót közzéteszi, a módosítások csak a közzétételt követően hatályosak.

 

4.     Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott adatokat célhoz kötötten kezeli és tárolja, kizárólag a szerződés és ennek megfelelően a megrendelések teljesítése, kiszállítása, a megrendelésből eredő szerződéses kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása, számviteli kötelezettség teljesítése, hírlevél és tájékoztatás küldése céljából.

 

5.     A kezelt adatok köre

A Weboldal látogatásához, a termékek, illetve azok árainak megtekintéséhez nincs szükség adatszolgáltatásra, de a vásárláshoz, illetve az első vásárlást megelőző regisztrációhoz már személyes adatok (név, e- mail cím, felhasználónév, jelszó, telefonszám, szállítási cím, számlázási cím, cég esetén cégnév) megadása szükséges.

A regisztráció illetve a megrendelés sikeréről az Adatkezelő emailben értesíti a Felhasználót. Felhasználó a regisztrációt követően nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.

Technikai adatok: A Weboldal böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a Felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét). Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a megrendelés során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak az Adatkezelő fér hozzá. A fenti információkat a Adatkezelő kizárólag a Weboldal technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

 

6.     Cookie-k (sütik) kezelése

A Weboldal látogatóinak számítógépét a rendszer egy un. cookie- val azonosítja. A Weboldal egyes részeinek letöltésekor cookie- k kerülnek elhelyezésre a Felhasználó számítógépén, melyek a Weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek. Ahhoz, hogy az Adatkezelő Weboldalán minden tartalom megtekinthető legyen, a Felhasználó részéről cookie- k engedélyezésére van szükség. A cookie- k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről a Felhasználó az Adatkezelőtől nem kap további értesítést.

Az Adatkezelő kétféle cookie- t használ:

Átmeneti (session) cookie: a session cookie- k a Felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie- k arra szolgálnak, hogy az Adatkezelő Weboldala hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak

működni.

 

Állandó (persistent) cookie: állandó cookie- t is használ az Adatkezelő a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie- k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file- jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Az ilyen cookie- k segítségével az Adatkezelő adatokat gyűjt névtelen módon marketing- es optimalizálási célokból. Ezek az adatok az Adatkezelő részéről azt a célt szolgálják, hogy azonosíthassa az egyedi vásárlói csoportok speciális igényeit és ezáltal célzott hirdetés küldésére kerülhessen sor, tehát hogy az Adatkezelő a Felhasználók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el. Az adatokat az Adatkezelő nem használja arra, hogy a Felhasználót személyesen azonosítsa. Természetesen a Felhasználó adatai ily módon történő felhasználását, bármikor letilthatja az Adatkezelő 1. pontban feltüntetett elérhetőségeinek bármelyikén.

Ezek a cookie- k a Felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. A cookie- k elhelyezésével Adatkezelő célja, hogy a látogatók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el.

A Weboldalon használt cookie- k nem okoznak kárt a Felhasználó számítógépében és nem tartalmaznak vírust.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a Felhasználó saját böngészőjében

·         hogyan tudja letiltani a cookie- kat,

·         hogyan fogadhat el új cookie- kat,

·         hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie- t állítson be, vagy

·         hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie- kat.

 

 

7.     Az adatkezelés jogalapja és elvei

Az Adatkezelő általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelésének alábbi elvei maradéktalanul érvényesüljenek:

·         személyes adat kezelésére csak meghatározott célból kerül sor;

·         az adatkezelés minden szakaszában megfelel ezen célnak, ide értve a kezelt adatkört is;

·         a személyes adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes;

·         az adatok pontosak, teljesek és időszerűek;

·         ha az érintett azonosítása nem szükséges, az adatkezelés úgy módosul, hogy az érintettet az adat alapján azonosítani ne lehessen;

·         az érintettek jogai megfelelően érvényesülnek.

Adatkezelő tiszteletben tartja a Weboldal Felhasználóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatvédelmi Tájékoztatónak megfelelően kezeli.

 

8.     Az adatkezelés időtartama

A regisztrációs folyamat során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart.

A regisztráció törlését a Felhasználó bármikor, kérheti az Adatkezelőtől, annak levelezési címére vagy email címére küldött írásbeli kérelmével.

Levelezési cím: 4300 Nyírbátor, Báthori utca 1.

email: info[kukac]nyirhir.com

Az adat/adatok törlésének határideje a regisztráció törlésére irányuló kérelem beérkezésétől számított 5 munkanap.

A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre/adatokra, azokat Adatkezelő a vonatkozó jogszabályokban szükséges időtartamig megőrzi.

 

Az Adatkezelő a következő esetekben törli a megadott adatokat:

·         azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;

·         az érintett azt kéri;

·         ha az adatról kiderül, hogy hiányos vagy téves, és a helyesbítés nem lehetséges –

feltéve, hogy a törvény a törlést nem zárja ki (mint pl. egy számviteli bizonylat

esetében);

·         az adatkezelés célja megszűnt vagy a határideje lejárt;

·         azt a Hatóság vagy a bíróság elrendeli.

 

A látogatottsággal kapcsolatos technikai adatokat (IP- cím, böngésző típusa, stb.) 1 évig tároljuk, ezt követően csak látogatottsági statisztikaként őrizzük meg őket.

 

9.      Az adatokhoz hozzáférők köre

Az adatokhoz a GLL Projekt Kft. mindenkori tulajdonosai, illetve mindenkori ügyvezetője férhet hozzá, aki eseti jelleggel felhatalmazást adhat az adatok hozzáférése kapcsán a társaság alkalmazottainak (munkavállalóinak) is, akik azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében az Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Adatkezelő a megrendelések kiszállítása céljából adatfeldolgozót vehet igénybe, aki a megrendelések házhozszállításáról gondoskodik.

 

Név:                                                  Magyar Posta Zrt.

Székhely:                                            1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Cégjegyzékszám:                                  01-10-042463

Cégnyilvántartásba vevő cégbíróság:       Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság

Adószám:                                            10901232-2-44

 

Tárhely szolgáltató adatai:

Cégnév: MediaCenter Hungary Kft.

Postai cím: 6001 Kecskemét, Pf. 588.

Székhely cím: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6

Telefon: 76 / 575-023

Fax: 76 / 575-024

Adószám: 13922546-2-03

Bankszámlaszám: 11732002-20381240 (OTP)

 

Az Adatkezelő szerződéses partnereinek kiválasztását alapos előkészítés előzte meg, és kötelesek a feladataik teljesítése, a szolgáltatás nyújtása során tudomásukra jutott bizalmas adatokat a törvényes előírások keretében, azok betartásával kezelni.

 

10.   A felhasználó jogai, adatok helyesbítése, törlése, zárolása

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá – a regisztráció során megadott e- mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat a felhasználói fiókjába való belépést követően.

 

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, illetve arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A GLL Projekt Kft. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Felhasználó adatai törlését, helyesbítését, zárolását az első pontban megadott elérhetőségeken kérheti, melyeket a GLL Projekt Kft. a lehető legrövidebb időn belül teljesít.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés kizárólag az adatkezelő vagy mások érdekében történik – kivéve a törvényben elrendelt adatkezelés esetét –, vagy ha direkt marketing vagy kutatás céljából kezelik az adatokat. Adatkezelő a tiltakozást az írásbeli kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

Felhasználó a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Cégnév:                           GLL Projekt Kft.

Székhely/Levelezési cím:     4300 Nyírbátor, Báthori utca 1.

E- mail:                           info[kukac]nyirhir.com

 

 

11.   Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a felhasználó úgy érzi, hogy a GLL Projekt Kft. megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilagyi Erzsébet fasor 22/ C)

Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

internetcím: www.naih.hu

 

Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes rendelkezéseket a következő törvények tartalmazzák:

·         2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

·         2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

·         2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről es egyes korlátairól.

 

A GLL Projekt Kft. ugyanakkor törekszik arra, hogy minden esetlegesen felmerülő problémát még azelőtt tisztázzon, hogy ügyfeleinek hatósághoz kelljen fordulnia.

 

12.   Hírlevél

Adatkezelő a Weboldalon lehetővé teszi Felhasználó számára, hogy teljesen önkéntesen feliratkozzon a hírlevélre. Az emailben küldött hírlevél tájékoztatás az aktuális információkról, szolgáltatásokról, akciókról az érdeklődők számára.

 

A weboldalon a két féle módon történhet a hírlevél igénylése.

 

A regisztráció során önkéntes alapon kérheti a Felhasználó a hírlevél küldését. Ekkor a regisztrációval egybekötve a következő adatok szükségesek: név, felhasználónév, jelszó, email cím, telefonszám, számlázási adatok, szállítási adatok. Továbbá jelölő négyzet segítségével a Felhasználónak be kell ixelnie, hogy „igényt tart az üzemeltető által küldött hírlevelekre”. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az Adatkezelő csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

A Weboldalon a regisztráció nélküli hírlevél igénylésre is van mód.  Amennyiben a látogató még nem regisztrált vásárló, akkor az oldalsó Hírlevél boxban megadhatja       e-mail címét, nevét. A feliratkozás gombra klikkelve elfogadja, hogy az üzemeltető hírlevelet küldjön a részére.

A hírlevélre történő feliratkozás mindkét esetében a Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti levélben, e- mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással. Ebben az esetben Adatkezelő minden - a hírlevelek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.

 

 

13.Egyéb rendelkezések

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a Felhasználók Weboldalon történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat.

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció, illetve a hírlevélre történő feliratkozás során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítési igényt érvényesíteni.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Felhasználó a Weboldal használatával kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az általa szerkeszthető és a Weboldalon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és Adatkezelő jogát illetve jogos érdekeit nem sértik.

 

Az Adatkezelő fenti esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. Adatkezelő a fenti esetekben, illetve az ÁSZF be nem tartása esetén jogosult a Felhasználó regisztrációját, illetve hírlevélre történő feliratkozását törölni; ebben az esetben Adatkezelő a Felhasználót a törlésből fakadóan ért károkért felelősséget nem vállal.

 

 

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató 2016.09.01. napjától érvényes.

Megnyílt az Ars Sacra Fesztivál

George Saju indiai jezsuita szerzetes táncol az Ars Sacra Fesztivál megnyitóján a Magyar Nemzeti Múzeumban 2017. szeptember 15-én.
MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

 

 

Kárpátalja - A Gemba-hegy

Gemba-hegy, 2017. szeptember 15. Egy szekér Kárpátalján, a Gemba-hegy lábánál 2017. június 25-én.

MTI Fotó: Nemes János

 

 

Illegális bevándorlás

Molnár Zsolt, az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának szocialista elnöke sajtótájékoztatót tart a magyar-szerb határon a röszkei tranzitzónánál 2017. szeptember 15-én.

MTI Fotó: Rosta Tibor